Gwarancje ubezpieczeniowe w UNIQA

Michał Jakubowski tel: 501 436 232   mail: michal@pewny.pl


 

Gwarancje ubezpieczeniowe w UNIQA

 

Co to jest gwarancja?

Gwarancja nie jest ubezpieczeniem. Gwarancja to jednostronne zobowiązanie gwaranta (np. firmy ubezpieczeniowej) do zapłaty beneficjentowi (np inwestorowi) określonej kwoty, w określonych okolicznościach, w imieniu podmiotu za którego gwarant gwarantuje (np. firmy budowlanej). Aby nie wykładać gotówki na wadium lub zabezpieczenie wykonania kontraktu, firmy budowlane chętnie korzystają z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Czym się różni gwarancja od ubezpieczenia OC firmy?

Każdy inwestor powinien sprawdzić, czy wykonawca któremu zlecił wykonanie zadania, posiada polisę OC. Ta polisa zabezpiecza wypłaty odszkodowań, za szkody które może wyrządzić wykonawca podczas swojej działalności. Wyłączone są jednak zobowiązania za źle wykonaną prace – w przedmiocie samego kontraktu. Zobrazuje to przykładem: Deweloper buduje budynek. Zleca przykładowej firmie „ELBŁĄD” wykonanie instalacji elektrycznej w tym budynku zgodnie z projektem. Firma w trakcie zakładania instalacji wywołała pożar, którego skutkiem były szkody na 20 000 zł. Tutaj właśnie zadziała polisa OC. Za skutki tego pożaru zapłaci ubezpieczyciel. Jeżeli firma wadliwie wykona instalację elektryczną, która była przedmiotem kontraktu pomiędzy nią, a inwestorem – polisa OC nie zadziała. Tu w grę wchodzi gwarancja – w tym wypadku gwarancja właściwego wykonania kontraktu.

Jak to wygląda w praktyce?

Firma budowlana, chcąc otrzymać taką gwarancję – składa wniosek do firmy ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń analizuje wniosek, gdy wyniki finansowe firmy są “w porządku” – przyznaje limit i podpisuje umowę. Taka umowa nic nie kosztuje – jest trochę jak limit w koncie – do wykorzystania. Gdy firma budowlana chce np. wziąć udział w przetargu i zamiast wpłacać wadium – chce okazać gwarancję – musi złożyć wniosek o takie wadium na minimum 7 dni przed przetargiem. Zakład Ubezpieczeń analizuje wniosek i podejmuje decyzję (w każdym przetargu osobno) czy i na jakich warunkach udziela gwarancji. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń , pomimo podpisanej umowy generalnej o limit, odmówi wystawienia gwarancji na konkretny kontrakt. W jakich sytuacjach to się zdarza? Przykładem może być start firmy do kontraktu, który go organizacyjnie przerasta.

Gwarancje ubezpieczeniowe w UNIQA

Warunkiem podpisania umowy generalnej o udzielanie gwarancji jest wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o gwarancje kontraktowe – patrz wniosek FGK

Pobierz komplet dokumentów do wypełnienia

Pełny wykaz wymaganych dokumentów  znajduje się na 1 str wniosku FGK:

 • Zaświadczenia NIP, REGON
 • Wpis do działalności lub KRS – nie starszy niż 6 miesięcy
 • Zaświadczenie z ZUS– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie z US– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie ze wszystkich banków w których klient posiada konta lub w których posiada kredyty – nie starsze niż 3 miesiące
 • PITY lub bilanse za okres 3 ostatnich lat
 • Bilans lub oświadczenie o wyniku ekonomicznym za okres roku bieżący (przychody – koszty = dochód)

Ponadto wymagane są:

 • Deklaracja majątku prywatnego w formie oryginału – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub poręczających weksle
 • wykaz wszystkich kontraktów realizowanych w ostatnich 2  latach  (z danymi opisanymi w tabeli )
 • wykaz wszystkich kontraktów aktualnie realizowanych (z danymi opisanymi w tabeli )
 • wykaz wszystkich czynnych (w innych firmach niż UNIQA) gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych (z danymi opisanymi w tabeli )
 • wszystkie posiadane referencje

WAŻNE:

Brak któregokolwiek dokumentu uniemożliwia podpisanie umowy generalnej.

Druki PITów  i innych kserokopii potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wypełniając wniosek lub deklarację majątku prywatnego nie wstawiać kresek, wpisać: „brak”, „nie ma”, „nie dotyczy” itp… Przekreślenia parafować. Dokumenty mogą być podpisane jedynie przez osobę upoważnioną np.; właściciela, lub osobę wpisana w KRS.

Wszystkie zebrane dok proszę wysłać mailem. Oryginały będą konieczne, po akceptacji dokumentów – przy podpisaniu umowy.

 

Po podpisaniu umowy generalnej:

 

Do udzielenia gwarancji wadialnych wymagane są nast. dokumenty:

 

 • Wypełniony wniosek o gwarancję wadialną FV
 • SIWZ
 • Wzór umowy

Komplet dokumentów należy przesłać mailem. Okres przygotowania gwarancji – 7 dni

Ile kosztuje gwarancja zapłaty WADIUM:

0,6% wartości wadium miesięcznie – (składka minimalna – nie mniej niż 250 zł)

Przykład 1

Wadium wynosi 10 000 zł na okres 30 dni

10 000 zł x 0,6% = 60 zł – składka do zapłaty 200 zł

 

Przykład 2

Wadium wynosi 50 000 zł na okres 60 dni

50 000 zł x 0,6% x 2 miesiące = 600 zł

 

 

Do udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu wymagane są nast. dokumenty:

 

 • Wypełniony wniosek o gwarancję należytego wykonania kontraktu FKW
 • Podpisana umowa lub wzór umowy
 • W przypadku wygrania przetargu dokument potwierdzający rozstrzygnięcie przetargu
 • Oświadczenie Beneficjenta jeżeli wykonanie kontraktu już się rozpoczęło i przebiega zgodnie z umową

Komplet dokumentów należy przesłać mailem. Okres przygotowania gwarancji – 7 dni

Cena gwarancji należytego wykonania kontraktu:

Do roku 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Do 3 lat 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Okres zwolnienia gwarancji 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

Składka = Wartość kontraktu x wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 0,25% x 13 (12 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 6500 zł

 

 

Do udzielenia gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek wymagane są nast. dokumenty jeżeli udzielenie gwarancji odbywa się przed podpisaniem umowy razem z gwarancją należytego wykonania umowy:

 

 • Wypełniony wniosek o gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek FKP
 • Wzór umowy
 • Dokument potwierdzający rozstrzygnięcie przetargu
 • Oświadczenie Beneficjenta jeżeli wykonanie udzielanie gwarancji jakości  już się rozpoczęło i przebiega zgodnie z umową

Jeżeli udzielenie gwarancji odbywa się po podpisaniu umowy i wykonaniu przedmiotu kontraktu, potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek FKP
 • Podpisana umowa ze wszystkimi aneksami
 • Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu kontraktu
 • Oświadczenie Beneficjenta jeżeli udzielanie gwarancji jakości się już rozpoczęło i przebiega bezproblemowo

Komplet dokumentów należy przesłać mailem. Okres przygotowania gwarancji – 7 dni

Cena gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek:

Do roku – 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Do 3 lat – 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Do 5 lat 0,35% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Po wykonaniu kontraktu 70% jest zwalniane a 30% pozostaje na 5 lat – zwrot 30 dni po wygaśnięciu gwarancji

Składka = Wartość kontraktu x % wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

Kwota gwarancji 60 000 zł

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 30% 0,35% x 61 (60 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 12 810 zł