szkolenia, rozwój osobisty

gwarancje

Gwarancje ubezpieczeniowe UNIQA

Aby otrzymać gwarancje UNIQA należy w pierwszej kolejności podpisać umowę generalną. Podpisanie umowy jest możliwe po analizie finansowej firmy. Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów, na podstawie których UNIQA przeprowadza analizę. Sposób obliczania ceny gwarancji znajduje się poniżej w opisie każdej z rodzajów gwarancji.

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy o gwarancje ubezpieczeniowe:

 • Zaświadczenia NIP, REGON
 • Wpis do działalności lub KRS – nie starszy niż 6 miesięcy
 • Zaświadczenie z ZUS– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie z US– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie ze wszystkich banków w których klient posiada konta lub w których posiada kredyty – nie starsze niż 3 miesiące
 • PITY lub bilanse za okres 3 ostatnich lat
 • Bilans lub oświadczenie o wyniku ekonomicznym za okres roku bieżący (przychody – koszty = dochód)

 

Ponadto wymagane są:  (poniżej do pobrania)

 • Deklaracja majątku prywatnego w formie oryginału – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla wspólników i udziałowców spółek
 • wykaz wszystkich kontraktów realizowanych w ostatnich 3  latach  (z danymi opisanymi w tabeli )
 • wykaz wszystkich kontraktów aktualnie realizowanych (z danymi opisanymi w tabeli )
 • wykaz wszystkich czynnych (w innych firmach niż UNIQA) gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych (z danymi opisanymi w tabeli )
 • wszystkie posiadane referencje

Brak któregokolwiek dokumentu uniemożliwia podpisanie umowy generalnej.

Druki PITów  i innych kserokopii potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wypełniając wniosek lub deklarację majątku prywatnego nie zostawiać pustych pól oraz nie wstawiać kresek, wpisać: „brak”, „nie ma”, „nie dotyczy” itp… Przekreślenia parafować. Dokumenty mogą być podpisane jedynie przez osobę upoważnioną np.; właściciela, lub osobę wpisana w KRS. Po otrzymaniu kompletu dokumentów po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ciągu 7 dni roboczych UNIQA przedstawia umowę oraz propozycje zabezpieczeń.

Podpisanie umowy jest BEZPŁATNE. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o gwarancje ubezpieczeniowe

Wykaz aktualnie wykonywanych kontraktów

Wykaz gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych udzielonych przez iine firmy niż UNIQA

Wykaz wszystkich kontraktów zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat

Deklaracja majątku prywatnego

OWU_Gwarancje_Ubezpieczeniowe – od 01.01.2016

Komplet dokumentów należy przesłać na adres mailowy agent@michaljakubowski.pl

telefon 501 436 232

 


Po podpisaniu umowy generalnej


 

GWARANCJA WADIUM

Do udzielenia gwarancji wadialnych wymagane są następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o gwarancję wadialną FV
 • SIWZ lub inny dokument na podstawie którego prowadzone jest postępowanie

Dokumenty do pobrania:

Wniosek WADIUM aktywny

SWU Gwarancja Zapłaty Wadium od 01.01.2016

Komplet dokumentów należy przesłać na adres mailowy agent@michaljakubowski.pl

telefon 501 436 232

Okres przygotowania gwarancji – 7 dni

 

Cena gwarancji zapłaty WADIUM:

0,6% wartości wadium miesięcznie – (składka minimalna – nie mniej niż 200 zł)

 

Przykład 1

Wadium wynosi 10 000 zł na okres 30 dni

10 000 zł x 0,6% = 60 zł – składka do zapłaty 200 zł

 

Przykład 2

Wadium wynosi 50 000 zł na okres 60 dni

50 000 zł x 0,6% x 2 miesiące = 600 zł


 

GWARANCJA NELEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu wymagane są następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o gwarancję należytego wykonania kontraktu FKW
 • Podpisana umowa lub wzór umowy
 • Oświadczenie Beneficjenta jeżeli wykonanie kontraktu już się rozpoczęło i przebiega zgodnie z umową

Wniosek należyte wykonanie i gwarancja usunięcia usterek – aktywny

Oświadczenie Beneficjenta o braku szkód – kontrakt

SWU Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu – od 01.01.2016

Komplet dokumentów należy przesłać na adres mailowy agent@michaljakubowski.pl

telefon 501 436 232

Okres przygotowania gwarancji – 7 dni

 

Cena gwarancji należytego wykonania kontraktu:

Do roku 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Do 3 lat 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

 

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Okres zwolnienia gwarancji 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

 

Składka = Wartość kontraktu x wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 0,25% x 13 (12 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 6500 zł


 

GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK PO WYKONANIU KONTRAKTU

 

Do udzielenia gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek wymagane są następujące dokumenty jeżeli udzielenie gwarancji odbywa się przed podpisaniem umowy razem z gwarancją należytego wykonania umowy:

 • Wypełniony wniosek o gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek FKP
 • Wzór umowy

Do udzielenia gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek wymagane są następujące dokumenty jeżeli udzielenie gwarancji odbywa się po podpisaniu umowy i wykonaniu i oddaniu przedmiotu kontraktu:

 • Wypełniony wniosek o gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek FKP
 • Podpisana umowa ze wszystkimi aneksami
 • Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu kontraktu
 • Oświadczenie Beneficjenta jeżeli udzielanie gwarancji jakości się już rozpoczęło i przebiega bezproblemowo

Wniosek należyte wykonanie i gwarancja usunięcia usterek – aktywny

Oświadczenie Beneficjenta o braku szkód – usuniecie wad i usterek

SWU Gwarancja Właściwego Usunięcia Wad i Usterek- od 01.01.2016

Komplet dokumentów należy przesłać na adres mailowy agent@michaljakubowski.pl

telefon 501 436 232

Okres przygotowania gwarancji – 7 dni

 

Cena gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek:

Do roku – 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Do 3 lat – 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Do 5 lat 0,35% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Po wykonaniu kontraktu 70% jest zwalniane a 30% pozostaje na 5 lat – zwrot 30 dni po wygaśnięciu gwarancji

Składka = Wartość kontraktu x %wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

Kwota gwarancji 60 000 zł

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 30% 0,35% x 61 (60 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 12 810 zł